Slottets fasad restaureras

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett tillstånd att återskapa Gunnebo slotts ursprungliga fasad och färgsättning. Restaureringen utförs i etapper och hela fasaden beräknas stå färdig 2018. Arbetet sker successivt, vilket innebär att slottet åren 2016-2018 kommer att ha olika typ av panel och kulör på olika sidor.

Den första etappen av fasadrestaureringen färdigställdes i april 2016 och de nfasaden har en provisorisk färgsättning. Frågan om vilken kulör Gunnebo hade 1796 har sysselsatt ett stort antal forskare under mer än ett halvt sekel. Från april 2016 finns sju prov på alternativa fasadkulörer uppsatta på murkrönet öster om slottets södra fasad. Proverna visar olika tolkningar av de tre första färglagren målade omkring 1790, 1800 och 1835. Kulörerna var vid denna tid materialhärmande och skall likna: 1790 – grå till brungrå sandsten, 1800 – röd sandsten samt 1835 – gul sandsten. Den slutgiltiga kulören tas fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet och kommer att målas under sommaren 2017.

Restaureringen av slottets fasad ingår i projektet Gunnebo – åter till 1700-talet, som inleddes 1995. Det övergripande målet är att återskapa Gunnebo slott och trädgårdar som de såg ut när godset, en av Sveriges första lantvillor byggd enkom för lust, färdigställdes omkring 1800. Nu återställs förlorade delar av slottets fasad med utgångspunkt från bevarade originalritningar – samma ritningar som möjliggjort restaureringen av hela anläggningen.

RIKT KÄLLMATERIAL MÖJLIGGÖR PROJEKTET

206 originalritningar finns bevarade till Gunnebo.
Avbildningar och skisser från sent 1700- och tidigt 1800-tal.
Inventeringslistor från tidigt 1800-tal.