Slottets fasad restaureras

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett tillstånd att återskapa Gunnebo slotts ursprungliga fasad och färgsättning. Restaureringen utförs i etapper och hela fasaden beräknas stå färdig 2018. Arbetet sker successivt, vilket innebär att slottet åren 2016-2018 kommer att ha olika typ av panel och kulör på olika sidor.

Restaureringen av slottets fasad ingår i projektet Gunnebo – åter till 1700-talet, som inleddes 1995. Det övergripande målet är att återskapa Gunnebo slott och trädgårdar som de såg ut när godset, en av Sveriges första lantvillor byggd enkom för lust, färdigställdes omkring 1800. Nu återställs förlorade delar av slottets fasad med utgångspunkt från bevarade originalritningar – samma ritningar som möjliggjort restaureringen av hela anläggningen.

Restaureringen beräknas vara slutförd i sin helhet sommaren 2018. Det återstår arbete med byggnadens östra fasad och hela sockelvåningen.

Projektet finansieras med bidrag från Mölndals stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Färgsättning


Frågan om vilken kulör Gunnebo hade 1796 har sysselsatt forskare under mer än ett halvt sekel.

I november 2016 hittades ursprunglig fasadpanel från ca 1786 respektive ca 1837 under den panel som slottet haft i modern tid. Genom att undersöka och jämföra dessa kunde vi se vilken färg slottet hade haft mellan ca 1795–1833.

Vid färdigställandet 1796 bedöms slottets fasad ha varit målad i en sandstensefterliknande fasadkulör.

Lennart Wallensäter, ordförande för Gunnebo Slott och Trädgårdar, sammanfattar styrelsens beslut: ”Slottets fasad kommer nu att målas i en kulör som följer resultaten av de omfattande färgarkeologiska undersökningarna samt arkivuppgifter och avbildningar”.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har godkänt de beslutade kulörerna.

 

RIKT KÄLLMATERIAL MÖJLIGGÖR PROJEKTET

- 206 originalritningar finns bevarade till Gunnebo.
- Avbildningar och skisser från sent 1700- och tidigt 1800-tal.
- Inventeringslistor från tidigt 1800-tal.

Få vårt nyhetsbrev