Utbildning: Ängar – skötsel, anläggning och restaurering

Ansökan stängd

Kort yrkeshögskoleutbildning

40 YH-poäng/8 veckor

23 januari 2023 – 18 aug 2023

Innehåll

Här är utbildningen för dig som vill höja din ängskompetens!

Genom teori och praktik avhandlas skötsel, nyanläggning och restaurering av ängsmark i olika miljöer; från innerstad till naturreservat. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om ängens förutsättningar och ge fler möjlighet att möta den ökande efterfrågan inom detta område.

Efter avslutad utbildning kommer du bland annat ha kunskaper om…

  • förutsättningar för ängen som naturtyp
  • ängsmarkens betydelse i arbetet mot de nationella och globala miljömålen
  • de maskiner, redskap och metoder som kan användas för att sköta en äng, och deras för- och nackdelar
  • sociala och praktiska utmaningar med stadsnära ängsmark och olika lösningar.

Med hjälp av dina nya kunskaper kommer du bland annat kunna…

  • bedöma status på en ängsyta och se dess förutsättningar för ökad artrikedom
  • välja ängsskötselinsatser utifrån faktorer som miljö, ekonomi, tid, platsens beskaffenheter, sociala värden samt kunskapsnivå hos utföraren
  • inom budget- och tidsramar prioritera mellan olika ängsytor utifrån ekologiska och sociala värden.

Platsen

Utbildningen genomförs av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB; ett kommunalägt kulturreservat och byggnadsminne i Mölndal en knapp mil söder om Göteborg. Gunnebo räknas till en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer med ledorden högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och håll­bar livsstil i fokus; något som också präglar utbildningen. På Gunnebos egendom finns stora arealer med slåttermark som kommer att användas för praktik och demonstrationer.

Undervisningen på Gunnebo kombineras med studiebesök och praktiska moment på andra platser i Västsverige; från urban ängsmark till skyddade ängar i natur- och kulturreservat.

Upplägg och organisation

Utbildningen följer ängens växtsäsong och viktiga tidpunkter i ängsarbetet. Den fysiska undervisningen sker på helfart och är uppdelad i fyra block med en mix av föreläsningar, praktiska övningar, demonstrationer och studiebesök. I perioderna mellan blocken ägnar sig de studerande åt självstudier och inlämningsuppgifter i egen takt, med regelbunden uppföljning av lärare och tillgång till handledning. Utbildningens första block innehåller merparten av teorikunskaperna. Under vår- och sommarperioderna får deltagarna sedan förankra och fördjupa sina kunskaper genom en kombination av teori och praktik.

Upplägg:

Vecka 4 Vårvinter  – Teoretisk ängskunskap

Vecka 13 Vår – Praktisk fagning, naturvårdsbränning (väderberoende), restaurering och nyanläggning

Vecka 24 Försommar – Florakunskap, studiebesök till olika ängstyper, analys av ängar i olika status samt praktiskt ängsarbete

Vecka 32-33 Sensommar – Praktisk slåtter, maskinkunskap, hamling, liekurs, hässjning och annan gräshantering

Utbildningen betygsätts genom inlämningsuppgifter och observation i arbete. Som stöd i inlärningen finns en digital lärplattform. Utbildningen pågår under 2023 med sista kursmoment i augusti.

På grund av utbildningens karaktär rekommenderas fysisk närvaro på vårens och sommarens kursblock. Viss möjlighet till flexibla lösningar finns dock. Kontakta utbildningsansvarig om du behöver diskutera anpassat upplägg.

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Kostnader för material och kurslitteratur kan tillkomma.

Om du kommer ha nytta av utbildningen i din nuvarande tjänst rekommenderar vi dig att tala med din arbetsgivare om fortbildning på arbetstid.

Behörighet och målgrupp

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs också minst 6 månaders yrkeserfarenhet på halvtid från den gröna sektorn.

Tillträdeskraven medger olika ingångar till utbildningen, men de studerande ska ha tidigare kunskap och erfarenhet av arbete med natur och växter. Dessa kunskaper och erfarenheter kan ha inhämtats genom studier och arbete inom områdena trädgård, skog, jordbruk/lantbruk och biologi. De kan även ha inhämtats utan studier, genom mångårig arbetslivserfarenhet.

Utbildningen syftar till att ge ängskompetens till personer som snabbt kan omsätta kunskaperna till konket handling. Personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden i de gröna näringarna får därför högre placering i urvalet. För att styrka arbetserfarenhet behövs arbets- och praktikintyg från de gröna näringarna. Längden på den gröna arbetserfarenheten avgör poängsättningen vid urvalsprocessen. Arbete med ängsmarker är särskilt meriterande.

 

Bilder: Sören Håkanlind