Utbildning: Ängar – skötsel, anläggning och restaurering

Kort yrkeshögskoleutbildning

40 YH-poäng/8 veckor

24 januari 2022 – 17 aug 2022

Innehåll

Här är utbildningen för dig som vill höja din ängskompetens!

Genom teori och praktik avhandlas skötsel, nyanläggning och restaurering av ängsmark i olika miljöer; från innerstad till naturreservat. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om ängens förutsättningar och ge fler möjlighet att möta det ökande efterfrågan inom detta område.

Efter avslutad utbildning kommer du bland annat ha kunskaper om…

  • förutsättningar för ängen som naturtyp
  • ängsmarkens betydelse i arbetet mot de nationella och globala miljömålen
  • de maskiner, redskap och metoder som kan användas för att sköta en äng, och deras för- och nackdelar
  • sociala och praktiska utmaningar med stadsnära ängsmark och olika lösningar.

Med hjälp av dina nya kunskaper kommer du bland annat kunna…

  • bedöma status på en ängsyta och se dess förutsättningar för ökad artrikedom
  • välja ängsskötselinsatser utifrån faktorer som miljö, ekonomi, tid, platsens beskaffenheter, sociala värden samt kunskapsnivå hos utföraren
  • inom budget- och tidsramar prioritera mellan olika ängsytor utifrån ekologiska och sociala värden.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till dig som arbetar, eller vill arbeta i en arbetsledande position.

Efter avslutad kurs kan du arbeta med utförande, rådgivning, planering eller upphandling av ängsskötsel, samt med nyanläggning av äng eller med restaurering* av äldre ängsmark inom privat och offentlig sektor.

*behörighetsutbildning till redskap som motorsåg och röjsåg ingår ej.

Platsen

Utbildningen genomförs av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB; ett kommunalägt kulturreservat och byggnadsminne i Mölndal en knapp mil söder om Göteborg. Det är också här som utbildningen till stora delar är förlagd. Gunnebo räknas till en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer med ledorden högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och håll­bar livsstil i fokus; något som också präglar utbildningen. På Gunnebos egendom finns stora arealer med slåttermark som kommer att användas för praktik och demonstrationer.

Undervisningen på Gunnebo kombineras med studiebesök och praktiska moment på andra platser i Storgöteborg; från urban ängsmark till skyddade ängar i natur- och kulturreservat.

Upplägg och organisation

Utbildningen följer ängens växtsäsong och viktiga tidpunkter i ängsarbetet. Den fysiska undervisningen sker på helfart och är uppdelad i fyra block med en mix av föreläsningar, praktiska övningar, demonstrationer och studiebesök. I perioderna mellan blocken ägnar sig de studerande åt självstudier och inlämningsuppgifter i egen takt, med regelbunden uppföljning av lärare och tillgång till handledning. Utbildningens första block innehåller merparten av teorikunskaperna. Under vår- och sommarperioderna får deltagarna sedan förankra och fördjupa sina kunskaper genom en kombination av teori och praktik.

Upplägg:

Vecka 4        Vårvinter      Teoretisk ängskunskap

Vecka 12       Vår                Praktisk fagning, restaurering och nyanläggning

Vecka 24      Försommar   Florakunskap, inventering och analys av ängar i olika status

Vecka 32-33 Sensommar  Praktisk slåtter, maskinkunskap, liekurs och gräshantering

Utbildningen betygsätts genom inlämningsuppgifter och observation i arbete. Som stöd i inlärningen finns en digital lärplattform. Utbildningen pågår under 2022 med sista kursmoment i augusti. Merparten av de studerande förväntas avsluta sin utbildning i augusti.

På grund av utbildningens karaktär rekommenderas fysisk närvaro på samtliga kursblock. Viss möjlighet till flexibla lösningar finns dock. Kontakta utbildningsansvarig om du behöver diskutera anpassat upplägg.

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Kostnader för material och kurslitteratur kan tillkomma.

Om dina studiemedel är slut rekommenderar vi dig att tala med din arbetsgivare om fortbildning på arbetstid

Behörighet och målgrupp

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs också minst 6 månaders yrkeserfarenhet på halvtid från den gröna sektorn.

Tillträdeskraven medger olika ingångar till utbildningen, men de studerande ska ha tidigare kunskap och erfarenhet av arbete med natur och växter. Dessa kunskaper och erfarenheter kan ha inhämtats genom studier och arbete inom områdena trädgård, skog, jordbruk/lantbruk och biologi. De kan även ha inhämtats utan studier, genom mångårig arbetslivserfarenhet.

Ansökan och mer information

Ansökan är öppen via länken https://apply.yh-antagning.se/to/gunneboslott/vt2022/1  på Gunnebos hemsida fram till 2021-12-01.

För mer information mejla ansvarig huvudlärare Jenny Nilsson:

jenny@pantersnigeln.se

Välkommen med din ansökan!