YH-kurs: Stenmurar – underhåll, restaurering och anläggning

Ansökan öppen 8 juli- 8 november

50 YH-poäng/10 veckor
27 januari 2025 – 12 december 2025

INNEHÅLL

Här är kursen för dig som vill höja din kompetens om kallmurade stenmurar!
Genom teori och praktik avhandlas underhåll, restaurering och anläggning av kallmurade stenmurar från olika tidsepoker och i varierande miljöer. Syftet med kursen är att ge en bred praktisk kunskap om stenmursteknik och bedömning av stenmurar för att deltagarna ska kunna möta branschen stora efterfrågan.

Efter avslutad kurs kommer du bland annat ha kunskaper om…
• grundläggande begrepp, materialkunskap och orientering i stenindustrin
• stenmurars ekologiska förutsättningar
• funktionella och konstruktionsmässiga skillnader mellan olika typer av stenmurar
• stenmurars betydelse för de nationella och globala miljömålen
• de maskiner, redskap och metoder som kan användas för att anlägga, sköta och restaurera en mur och deras för- och nackdelar
• ergonomiska tekniker för tunga lyft och moderna hjälpmedel

Efter avslutad kurs kommer du bland annat att ha färdigheter att…
• arbeta med löpande underhåll av olika konstruktioner av stenmurar och stentrappor samt ha förståelse för effekter av uteblivet underhåll
• arbeta med vareriade metoder för att restaurera stenmurar utifrån murens konstruktion, problemområde, möjliga lösningar, tillgång på material och arbetshjälpmedel
• dokumentera, demontera, åtgärda och återuppbygga en kallmurad stenmur eller trappa
• anlägga nya avsnitt av stenmurar från grunden med lämplig grundläggning, murningsstrategi, inpassning, packning av murkärna, avslutning i ovankant samt hörn
• bearbeta och klyva sten med traditionella och moderna metoder

Med hjälp av dina nya kunskaper kommer du bland annat kunna…
• bedöma status för en stenmur eller kallmurad trappa och dess förutsättningar som biotop och möjlighet för ökad artrikedom
• läsa av och analysera en kallmurad stenmurs kulturhistoriska kontext, konstruktion och skadebild
• välja åtgärder för en stenmur utifrån faktorer som naturvärden, stabilitet, ekonomi, tid, kulturhistoriska- och sociala värden amt kunskapsnivå hos utförare.
• inom budget- och tidsramar prioritera mellan olika ytor utifrån stabilitet, tillgänglighet, ekologiska- och sociala värden.

PLATSEN

Utbildningen genomförs av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB; ett kommunalägt kulturreservat och byggnadsminne i Mölndal en knapp mil söder om Göteborg. Gunnebo räknas till en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer med ledorden högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och håll¬bar livsstil i fokus; något som också präglar utbildningen. På Gunnebos egendom finns stenmurar av olika ålder, konstruktion och status som kommer att användas för praktik och demonstrationer.
Undervisningen på Gunnebo kombineras med studiebesök och praktiska moment på andra platser i Västsverige; från kyrkogårdar till stenmurar i natur- och kulturreservat.

UPPLÄGG OCH ORGANISATION

Kursen följer årets arbete med stenmurar och är upplagd för att undvika arbetstoppar för de tilltänka målgruppernas yrken. Den fysiska undervisningen är uppdelad i fem block med en mix mellan föreläsningar, praktiska övningar, demonstrationer och studiebesök. I perioderna mellan blocken ägnar sig de studerande åt självstudier och inlämningsuppgifter i egen takt, med regelbunden uppföljning av lärare och tillgång till handledning. Utbildningens första block innehåller merparten av teorikunskaperna. Under vår och höstperioderna får deltagarna sedan förankra och fördjupa sina kunskaper genom en kombination av teori och praktik.

Upplägg (följande veckor är preliminära)
Vecka 5-6 Vårvinter – Teoretisk kunskap om stenmurar, konstruktion, historik och regelverk (distansundervisning deltid)
Vecka 13 Vår – Praktisk restaurering, anläggning och arbetsmiljö. Flora- och faunakunskap samt studiebesök.
Vecka 39 Sensommar – Praktisk restaurering, slyröjning, naturvärden och planering. Analys av stenmurar kopplat till studiebesök.
Vecka 42 Höst – Praktisk repetition och mer komplexa restaureringar och kallmurade trappor. Bearbetning av sten och analys kring bedömning, planering och åtgärder på stenmurar.
Vecka 49 Vinter –Teori om beställarperspektiv och upphandling. Planering av arbeten och skadeanalys (distansundervisning).

Kursen betygsätts genom inlämningsuppgifter och observation i arbete. Som stöd i inlärningen finns en digital lärplattform. Kursen pågår under 2025 med sista kursmoment i december
På grund av kursens karaktär rekommenderas fysisk närvaro på vårens, sensommaren och höstens kursblock. Viss möjlighet till flexibla lösningar finns dock. Kontakta kursansvarig om du behöver diskutera anpassat upplägg.
Kursen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Kostnader för material och kurslitteratur kan tillkomma.
Om du kommer ha nytta av kursen i din nuvarande tjänst rekommenderar vi dig att tala med din arbetsgivare om fortbildning på arbetstid.

BEHÖRIGHET OCH MÅLGRUPP

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs också minst 6 månaders yrkeserfarenhet på halvtid från den gröna sektorn som trädgård, jordbruk, skogsbruk och landskapsvård eller inom kulturmiljövård, byggnadsvård eller stenanläggning.

Tillträdeskraven medger olika ingångar till kursen, men de studerande ska ha tidigare kunskap och erfarenhet av arbete med natur, kultur- eller byggnadsvård, anläggning och/eller lantbruk eller skogsbruk. Dessa kunskaper och erfarenheter kan ha inhämtats genom studier och arbete inom områdena trädgård, skog, jordbruk/lantbruk och biologi. De kan även ha inhämtats utan studier, genom mångårig arbetslivserfarenhet.

Kursen syftar till att ge kompetens kring kallmurade stenmurar till personer som snabbt kan omsätta kunskaperna till konkret handling. Personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden i ovan nämnda näringar får därför högre placering i urvalet. För att styrka arbetserfarenhet behövs arbets- och praktikintyg från de angivna näringarna. Omfattningen på de ovan nämnda arbetserfarenheterna avgör poängsättningen vid urvalsprocessen. Arbete med stenmurar eller stengrunder är särskilt meriterande.

För frågor, kontakta kursansvarig Annie Nilsson via mejl till annie.nilsson@ankdammen.eu